Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Narrato bv, Grensstraat 292, 9000 Gent, BE-0643 600 047

https://www.studiosparkle.be is eigendom van Studio Sparkle. Studio Sparkle is onderdeel van Narrato BV, Grensstraat 292, 9000 Gent.

Dienstverlening

De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten:

1) live/vertaling van wat er wordt gezegd in een bepaalde naar een visual:

– het instaan voor graphic recording en dit zowel online als offline;

– het instaan voor visual facilitation en dit zowel online als offline;

2) studiowerk/vertaling van input uit een gesprek, geschreven tekst naar een visual:

-het maken van een digitale visual ( visual, illustratie, praatplaat, infografic maken ) van de boodschap van de klant. Het versterken van de boodschap die de klant wil uitbrengen via het visuele aspect.

-het maken van een video of animatie waarbij visuals de boodschap van de klant versterken

3) het geven van opleidingen omtrent o.a. het aanleren van basics aangaande visueel communiceren,..

4) het geven van coachings waaronder loopbaancoachings, consultancy coachings die o.a. kunnen bestaan in ‘creatieve samenwerkingsvormen, hoe een presentatie visueler maken, …’

De dienstverlening gebeurt ofwel op een locatie van de klant, of op een door de klant gehuurde locatie of

in de studio bij de dienstverlener zelf.

De dienstverlener gebruikt eigen materiaal.

In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

– De dienstverlener: Narrato bv – brand Studio Sparkle

– De klant: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener en diensten afneemt, bestelt bij de dienstverlener

– Partijen: de dienstverlener en de klant

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,  en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen “de dienstverlener en de klant”.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen onderhandeld en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Deze voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn indien de klant effectief kennis heeft genomen , hiermee uitdrukkelijk instemt dan wel vooraleer hij met de klant een nieuwe overeenkomst heeft ondertekend.

Door het ondertekenen “voor akkoord” van de offerte, aanbieding, bestelling, of door de bevestiging via e-mail van de bestelling, offerte of tarieven waarbij de algemene voorwaarden zijn toegevoegd, bevestigt de klant de kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener.

In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen ( voorzover die er zijn ).

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief 21% btw.

De dienstverlener werkt op basis van een uurtarief dan wel dagtarief of projectprijs afhankelijk van de opdracht. In de meeste gevallen zal er worden gewerkt met een vaste prijs die uiteraard afhangt van het aanbod.

Verplaatsingsonkosten worden apart op de offerte, bestelbon, of enig ander document, vermeld.

Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant alvorens ze worden gefactureerd.

In geval er sprake is in de offerte, overeenkomst of orderbevestiging van een richttarief, indicatief tarief verbindt de klant zich ertoe bij wijzigingen die op voorhand door de dienstverlener via e-mail zijn gemeld, onvoorwaardelijk te aanvaarden. De dienstverlener houdt meer- en minderwerken in een overzicht goed bij en voegt dit toe aan de factuur.

Totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke offertes van dienstverlener zijn vrijblijvend. Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk akkoord van klant binnen de geldigheidstermijn of door bevestiging via e-mail van de tarieven ervan brengt de overeenkomst tot stand. De verbintenissen van dienstverlener ingevolge de overeenkomst zullen door dienstverlener uitgevoerd worden van zodra alle noodzakelijke gegevens door de klant worden overgemaakt.

De dienstverlener kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van dienstverlener aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

In geval de klant ook algemene voorwaarden hanteert, zal alvorens er een overeenkomst tot stand komt, om de toepassing van de knock-out rule te vermijden, een onderhandeling gebeuren van de beide algemene voorwaarden in een bijlage bijzondere voorwaarden toegevoegd aan de offerte, bestelling. Onderwerpen die niet in de bijzondere voorwaarden zijn beschreven, worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels van het Belgische verbintenissenrecht.

Uitvoering van de overeenkomst

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

In de prijsofferte vermelde leveringstermijn of uitvoeringstermijnen kunnen worden gewijzigd, mits schriftelijke toestemming van de klant. Behoudens schriftelijk overeengekomen, kan een laattijdige levering geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering van de ontvangst van de levering of de bestelling, echter wel tot het vorderen van mogelijke schadevergoeding ten gevolge van bewezen schade.

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.

De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen van de datum van verzending van de ontbinding  in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant en met een opzegtermijn van twee weken om welke reden dan ook. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijke beëindigen van de diensten mits melding van een duidelijke motivering:

– de klant vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener;

– de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen;

– de klant wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het

niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener;

– een onrespectvolle, bewezen behandeling door de klant van de dienstverlener;

– de klant houdt na aandringen langdurig noodzakelijke informatie achter om de opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Annuleringsvoorwaarden algemeen:

Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via e-mail, per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door Narrato BV/Studio Sparkle is de datum die geldt voor toepassing van de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden voor opleidingen en live opdrachten:

De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulering. Als de annulering gebeurt tussen de inschrijving en 15 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht dan is de annulering kosteloos. Wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de opdracht  is 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de opdracht is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Indien u een vervanger stuurt voor deze cursus, rekenen we geen annuleringsonkosten aan. Indien de factuur betreffende dienaangaande opdracht reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de klant terugbetaald na aftrek van hogervermelde aanrekeningen.

Annuleringsvoorwaarden voor coaching- en studiowerkopdrachten:

Voor bovenvermelde opdrachten geldt een kosteloze annulering tot 24u. voor aanvang van de respectievelijke opdracht. Bij latere annuleringen wordt de volledige kostprijs aangerekend. Wanneer de factuur reeds was voldaan, gebeurt er geen terugbetaling in hoofde van de dienstverlener.

Wijziging overeenkomst

Indien dienstverlener door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door foutieve opdracht en/of briefing of door een significante wijziging van werkvolume in de opdracht door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden toegevoegd aan de originele goedgekeurde offerte en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant.

Wanneer de klant een volledig nieuwe opdrachtomschrijving voorziet die een aanzienlijke impact heeft op de originele opdrachtomschrijving, opgemaakte offerte, bestelling wordt de eerste opdracht als uitgevoerd beschouwd en is de klant verplicht het gehele bedrag van de opdracht te voldoen. Voor de nieuwe opdrachtomschrijving wordt er een nieuwe offerte opgemaakt en aan de klant voorgelegd.

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht ingegeven door de klant vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van dienstverlener en zullen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

Laattijdige leveringen te wijten aan foutief handelen van de klant, kunnen op geen enkele wijze worden toegerekend aan de dienstverlener noch geven zij aanleiding tot het annuleren, niet betalen van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

De klant vrijwaart de dienstverlener in geval van vorderingen van derden inzake laattijdige leveringen te wijten aan een bewezen foutief handelen in hoofde van eerstgenoemde.

In geval van te weinig inschrijvingen voor een training, opleiding, coaching  kan de dienstverlener beslissen tot het annuleren van de opdracht zonder het aanrekenen van enige schadevergoeding te hare lasten.

De dienstverlener bekijkt wanneer de training, opleiding op een ander moment kan doorgaan. In geval van het niet kunnen aanbieden van enige vervanging, verbindt de dienstverlener er zich toe de reeds uitgevoerde betalingen terug te storten naar de klant.

Herroepen opdracht/bestelling

Wanneer de klant na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, in eender welk stadium van het proces, is hij verplicht het gehele bedrag dat dienstverlener zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen.

Ontbinding en beëindiging

Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van dienstverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft dienstverlener het recht om deze opdracht te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op de vergoeding voor de tot op dat moment verrichte dienstverlening conform de bestelling en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van

dienstverlener redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft dienstverlener, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn, in volgende gevallen:

–    Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of

–    Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de klant ter beschikking gesteld zijn.

–    Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:

  • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
  • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;

–    Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

Overmacht

De klant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van dienstverlener opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door dienstverlener niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Indien dienstverlener bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Auteursrecht en eigendomsrechten

De dienstverlener draagt noch op volledige, noch op definitieve en exclusieve wijze het geheel van de patrimoniale auteursrechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van een overeenkomst met de klant en dit vanaf het ogenblik dat deze rechten ontstaan, en dat op de meest volledige wijze, inclusief over elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor heel de duur van het betrokken recht en voor de hele wereld.

Het “Werk” omvat onder meer alle enquêtes, plannen, tekeningen, verslagen, analyses, briefwisseling, ordening van gegevens, source codes, databanken, en allerhande plastische of audiovisuele creaties, rapporteringen, (deze opsomming is niet exhaustief) gecreëerd door de dienstverlener voor rekening van de klant, welke ook de aard of de drager is van het Werk.

Het Werk omvat eveneens alle documenten met betrekking tot dit Werk, te weten documenten, projecten en studies die het eindonderzoek voorafgaan evenals de bijbehorende documenten (gebruiksaanwijzing, verklarende nota’s, enz. …). Zij moeten behandeld worden als vertrouwelijke Informatie.

De dienstverlener zal eveneens het recht hebben het Werk, geheel of gedeeltelijk, samen te vatten, er bepaalde gedeelten uit te halen, het te vertalen, aan te passen en te wijzigen naar eigen behoefte, te herbenoemen.

Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de dienstverlener en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, blijven deze rechten bij de dienstverlener.

De klant vrijwaart de dienstverlener voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Auteursrechthebbende

De dienstverlener garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van dienstverlener bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor verschillende bestellingen die regelmatig terugkomen, dan zal dienstverlener daarvoor een geldende raamovereenkomst opmaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden of anders bepaald in de raamovereenkomst.

Aansprakelijkheid

Elke contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot een vergoeding van de directe schade geleden en bewezen door de klant, als een onmiddellijk en direct gevolg van het opzettelijk wangedrag, bedrog, zware fout van de dienstverlener of zijn personeel, onderaannemer, mandataris of uitvoeringsagent dat betrekking heeft op de uitvoering van de betrokken dienstverlening.

De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onrechtstreekse schade. Met andere woorden : financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse of onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van de dienstverlener onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van materieel, het verlies van de verhoopte winst van cliënteel of besparingen.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener hoe ernstig de fout ook is, behalve in geval van bedrog, beperkt is tot schade waarvoor zij aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is strikt beperkt tot de hem toevertrouwde taken. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de klant in de hem toevertrouwde opdracht, noch voor vergissingen, fouten of vergetelheden in de uitvoering bewerkstelligd door de klant of door een derde.

De dienstverlener zal de werkzaamheden met betrekking tot deze opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen en voorschriften terzake.

Indien de dienstverlener fouten ontdekt in documenten door de klant of door derden opgesteld, zal hij de klant hiervan op de hoogte brengen.

De dienstverlener dient bij de uitvoering van het werk te handelen met de vereiste zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, zowel ten aanzien van de persoon van de klant en diens goederen als ten aanzien van derden.

De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van dienstverlener voor de bewezen directe schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot gemiddelde van de gefactureerde bedragen van de voorgaande 12 maanden.

Verwerking persoonsgegevens

De dienstverlener kan in functie van  de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de klant desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.

De dienstverlener behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst van de klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De dienstverlener neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op die worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en eveneens om de klant, betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening aangeboden door de dienstverlener. In het geval van het gebruik van het online betalingssysteem erkent de klant dat de dienstverlener ook over zijn bankgegevens beschikt.

Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door de dienstverlener aangewezen bankrekening en via het door de dienstverlener gebruikte online betalingssysteem.

Voor alle opdrachten, behalve voor coaching-opdrachten wordt gewerkt met een voorschotfactuur van 50% van de totale factuur.

De dienstverlener heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor de dienstverlener voortvloeiende schade.

Facturen zijn 14 dagen factuurdatum betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling in schijven of gespreide betaling wordt een administratiekost van 10% op het totale bedrag aangerekend.

Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan 10%. Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Onverminderd de overige rechten van dienstverlener uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die dienstverlener heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in het arrondissement van dienstverlener.

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van de dienstverlener tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en bijkomende kosten.

In geval van doorverkoop door de klant behoudt de dienstverlener zich de mogelijkheid de verschuldigde som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.

Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden of worden opgenomen in bijzondere voorwaarden.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Indien een partij nalaat één van haar uit onderhavige overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeiende rechten te doen gelden, zal dit niet als afstand van dit recht en geenszins als een uitbreiding of wijziging van de rechten van de andere partij kunnen worden beschouwd. Indien een partij verzaakt een recht te doen gelden m.b.t. het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen, kan de verzaking aan dit recht niet worden beschouwd als een verzaking aan een recht m.b.t. een later in gebreke blijven m.bt. dezelfde of andere verplichting.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.